زمخت – خشن آمریکا اوباما آمریکایی رئیس جمهور

زمخت – خشن: آمریکا اوباما آمریکایی رئیس جمهور باراک اوباما دونالد ترامپ ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی شاخص بینوایی به۱۹.۳درصدرسید ، گزارش وزارت کار از تغییرات شاخص فلاکت

گزارش رسمی وزارت کار نشان می‌دهد که شاخص بینوایی(فلاکت) که از مجموع قیمت تورم و قیمت بیکاری به دست می آید، از ۴۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۱، به ۱۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۵رسی

شاخص بینوایی به۱۹.۳درصدرسید ، گزارش وزارت کار از تغییرات شاخص فلاکت

گزارش وزارت کار از تغییرات شاخص فلاکت/شاخص بینوایی به۱۹.۳درصدرسید

عبارات مهم : جمعیت

گزارش رسمی وزارت کار نشان می دهد که شاخص بینوایی(فلاکت) که از مجموع قیمت تورم و قیمت بیکاری به دست می آید، از ۴۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۱، به ۱۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۵رسیده هست.

به گزارش مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی که به تازگی منتشر کرده هست، علاوه بر اعلام شاخص های بازار کار و اوضاع اشتغال و بیکاری، مدعی شده است که نه تنها قیمت بیکاری در کشور زیاد کردن نداشته، بلکه تمام شواهد مستندات مرتبط، نشانگر اصلاح اوضاع شاخص های مهم و کلیدی بازار کار در کشور طی سالهای اخیر نسبت به قبل است.

نکته حائز اهمیت در این گزارش، تغییرات شاخص بد بختی هست. تغییرات این شاخص از سال ۹۰ تا ۹۵ نیز نشان می دهد که شاخص بینوایی (شاخص فلاکت) که از مجموع قیمت تورم و قیمت بیکاری بدست می آید، از ۴۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۵رسیده هست. از این رو با فرض عدم عوض کردن چشمگیر در قیمت بیکاری، در صورتی که قیمت تورم همچنان از روند نزولی برخوردار باشد، می توان شاهد اصلاح اوضاع شاخص بینوایی در کشور بود.

شاخص بینوایی به۱۹.۳درصدرسید ، گزارش وزارت کار از تغییرات شاخص فلاکت

در عین حال، نتیجه های مطالعات شاخص های نیروی کار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد قیمت همکاری در این بازه زمانی، ۲.۵ درصد زیاد کردن یافته، از طرفی با وجود زیاد کردن حجم ورود زنان به بازار کار به لحاظ باز شدن فضای فعالیت آنان، این قیمت نه تنها زیاد کردن نیافته؛ بلکه با کم کردن مواجه شده است است.

در شاخص قیمت بیکاری کل نیز، به رغم اینکه طی مدت ۵ سال مورد بررسی، قیمت بیکاری در حدود ۱۰.۵ درصد ثابت بوده هست؛ ولی بازار کار با ورود حجم عظیمی از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله مواجه شد که قیمت بیکاری در این بازه سنی را ۲.۷ درصد با رشد مواجه کرد.

گزارش رسمی وزارت کار نشان می‌دهد که شاخص بینوایی(فلاکت) که از مجموع قیمت تورم و قیمت بیکاری به دست می آید، از ۴۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۱، به ۱۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۵رسی

در همین رابطه بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قیمت همکاری به مفهوم نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار، از ۳۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۹.۴ درصد، در سال ۱۳۹۵ زیاد کردن یافته که نشان از زیاد کردن عرضه نیروی کار در کشور بوده و البته توصیه بسیار مثبت است.

در این میان به نظر می رسد در دو سال گذشته فضای متفاوتی که ناشی از تحولات روابط خارجی اقتصاد کشور عزیزمان ایران هست، در سمت عرضه نیروی کار حاکم شده است که به تدریج با زیاد کردن جمعیت فعال در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در حال تقویت شدن است.

افزایش سهم بانوان در مشاغل مدیریتی

شاخص بینوایی به۱۹.۳درصدرسید ، گزارش وزارت کار از تغییرات شاخص فلاکت

همچنین در ادامه این گزارش، به اوضاع اشتغال زنان اشاره شده است هست. بر این اساس، قیمت بیکاری زنان به مفهوم نسبت تعداد زنان بدون کار به جمعیت فعال زنان، از ۲۰.۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۰.۷ در سال ۱۳۹۵ رسید؛ لذا با وجود هجوم زنان به بازار کار به لحاظ باز شدن فضای فعالیت آنان، این قیمت نه تنها زیاد کردن نیافته بلکه با کم کردن مواجه شده است است.

از سوی دیگر علی رغم کم کردن تعداد شاغلان زن طی سال های اخیر، اشتغال زنان در گروه های عمده شغلی که از منزلت اجتماعی بالاتری برخودار هست، رو به زیاد کردن هست. به عبارت دیگر، اشتغال زنان از نظر کیفی و تخصصی رو به اصلاح بوده است.

گزارش رسمی وزارت کار نشان می‌دهد که شاخص بینوایی(فلاکت) که از مجموع قیمت تورم و قیمت بیکاری به دست می آید، از ۴۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۱، به ۱۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۵رسی

در عین حال، عوض کردن فعالیت زنان در پست های مدیریتی و تخصصی و به عبارت دیگر کیفی شدن اشتغال زنان نیز حاصل شده است است.

بر اساس این گزارش، قیمت بیکاری کل به مفهوم نسبت تعداد کل بیکاران کشور به تعداد کل جمعیت فعال، در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ حدود ۱۰.۵ درصد ثابت مانده هست. این امر با وجود زیاد کردن قیمت همکاری اقتصادی و عرضه زیاد نیروی کار در ۵ سال اخیر، حاکی از عملکرد مثبت در حوزه اشتغال و ایجاد تعداد مناسب شغل و وقت شغلی در کشور است.

شاخص بینوایی به۱۹.۳درصدرسید ، گزارش وزارت کار از تغییرات شاخص فلاکت

افزایش جمعیت بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله

همچنین در این گزارش به اوضاع قیمت بیکاری نیروی جوان کشور اشاره شده است هست. به این ترتیب که قیمت بیکاری جوانان به مفهوم نسبت تعداد جوانان بدون کار ۱۵ تا ۲۴ ساله به کل جوانان در سن فعالیت، از ۲۶.۵ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۹.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است که با توجه به ورود انباشتی های نیروی کار و نیز عرضه فارغ التحصیلان جدید، زیاد کردن ۲.۷ درصدی دور از انتظار نیست.

نرخ بیکاری دانش آموختگان و در حال تحصیل دانشگاهی به مفهوم نسبت تعداد بیکاران دانشگاهی به کل جمعیت فعال دانشگاهی، از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۰.۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است که با وجود عرضه شدید نیروی کار دانشگاهی در چند سال اخیر، زیاد کردن حدود ۰.۶ واحد درصدی، تفاوت معناداری در این قشر از کارجویان ایجاد نکرده و به نظر می رسد به حالت تعادل رسیده باشد.

نتایج این مطالعه آماری نشان می دهد، نسبت اشتغال به مفهوم نسبت تعداد شاغلان به کل جمعیت در سن کار، یکی از مهمترین شاخص های بازار کار جهت ارزیابی توان اقتصادی کشور جهت ایجاد اشتغال هست. این نسبت اثر مثبت بر تولید ناخالص داخی داشته و معیاری جهت سنجش توان اقتصادی کشور جهت ایجاد اشتغال است.

محاسبات موجود نشان می دهد، این شاخص در طی سالهای اخیر دارای روند افزایشی بوده و از ۳۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است که نشانگر زیاد کردن توان اقتصادی کشور، در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است.

اشتغال خالص به مفهوم تعداد خالص اشتغال ایجاد شده، برابر ۱۹۵۹۸۲۷ نفر در دولت یازدهم بوده هست. همچنین تغییرات شاخص بد بختی از سال ۹۰ تا ۹۵ نیز نشان می دهد که شاخص بینوایی (شاخص فلاکت) که از مجموع قیمت تورم و قیمت بیکاری بدست می آید، از ۴۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۵رسیده هست. از این رو با فرض عدم عوض کردن چشمگیر در قیمت بیکاری، در صورتی که قیمت تورم همچنان از روند نزولی برخوردار باشد، می توان شاهد اصلاح اوضاع شاخص بینوایی در کشور بود.

بر اساس گزارش نتیجه گیری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همانطور که روند ۸ شاخص مذکور نشان داد نه تنها قیمت بیکاری در کشور زیاد کردن نداشته هست، بلکه تمام شاهد مستندات مرتبط، نشانگر اصلاح اوضاع شاخص های مهم و کلیدی بازار کار در کشور طی سالهای اخیر نسبت به قبل است.

واژه های کلیدی: جمعیت | اشتغال | بیکاری | بازار کار | نرخ بیکاری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs